Створення: 07.04.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 31/05/2012

Публічне акціонерне товариство «Чорномор”скликає загальні збори акціонерів 31.05.2012р. о 10.00 за адресою Херсонська обл., м.Скадовськ. вул.Комунарів. 75, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії за 2011р.
  3. Затвердження річних результатів діяльності, балансу товариства і розподілу коштів за 2011р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 25.05.2012р.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до директора.

Реєстрація учасників зборів 31.05.12 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 88/85 Основні засоби 276/292. Сумарна дебіторська заборгованість 43/48. Грошові кошти та їх еквіваленти 08/02. Нерозподілений прибуток (збиток) -15/-6. Власний капітал 83/98. Статутний капітал 15/15. Поточні зобов’язання 54/49. Збиток -9/-25. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3/3.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР №  66(1319) від 06.04.12.