Створення: 21.02.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/03/2017

Публічне акціонерне товариство «Чорномор”, місцезнаходження Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Комунарів, 75, скликає загальні збори акціонерів 30.03.2017р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2016р.
 7. Про зміну типу товариства.
 8. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 9. Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Щербина Єлизавета Василівна, члени комісії – Козлов Геннадій Романович, Чернега Віктор Іванович.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання 7:

змінити тип товариства з публічного на приватне: Приватне акціонерне товариство «Чорномор».

Питання 8:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною типу товариства;

- доручити директору товариства від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 9:

- утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «Чорномор», обрати НР ПрАТ «Чорномор» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

- утворити ревізійну комісію (РК) ПрАТ «Чорномор», обрати РК ПрАТ «Чорномор» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

- утворити одноосібний виконавчий орган товариства – Директор, обрати Директора терміном до переобрання або загальними зборами, або наглядовою радою згідно статуту товариства;

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: chernomor.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.03.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Кульчиковського С.М.

Реєстрація учасників зборів 30.03.17 з 09.30 до 10.00 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 917/1444.
 • Основні засоби 208/1408.
 • Сумарна дбт заборгованість 17/37.
 • Непокритий збиток -586/-568.
 • Власний капітал 6081061.
 • Статутний капітал 15/15.
 • Довгострокові зобов’язання 225/225.
 • Поточні зобов’язання 85/158.
 • Чистий збиток -17/-126.
 • Кількість акцій 1528500/1528500.
 • Чисельн. працівників 6/6.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 35(2540) від 21.02.17.