Створення: 20.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 26/04/2018

Приватне акціонерне товариство «Чорномор”, місцезнаходження Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Маріїнська, 75, скликає загальні збори акціонерів 26.04.2018р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2017р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2017р.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.
 7. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Щербина Єлизавета Василівна, члени комісії – Козлов Геннадій Романович, Чернега Віктор Іванович.
Питання 2:
- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.
Питання 3:
звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.
Питання 4:
звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.
Питання 5:
звіт про результати діяльності, баланс за 2017р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.
Питання 6:
- попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з їх граничною сукупною вартістю до 5 000 000,00 (п’ять мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют;
- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.
Питання 7:
- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;
- уповноважити Кульчиковського Сергія Миколайовича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: chernomor.vatua.com
Будь який акціонер має право:
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – директора Кульчиковського С.М., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;
- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».
На дату повідомлення про проведення зборів:
- загальна кількість акцій у випуску товариства – 1 528 500 шт.;
- кількість голосуючих акцій – 1 258 707 шт.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 20.04.18.
Реєстрація учасників зборів 26.04.18 з 09.30 до 10.00 за адресою їх проведення.
Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – нотаріально посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.
Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

 • Усього активів 917/208.
 • Основні засоби 208/203.
 • Сумарна дбт заборгованість 17/5.
 • Непокритий збиток -586/-1347.
 • Власний капітал 608/-154.
 • Статутний капітал 15/15.
 • Довгострокові зобов’язання 225/225.
 • Поточні зобов’язання 85/137.
 • Чистий збиток -17/-762.
 • Кількість акцій 1528500/1528500.
 • Чисельн. працівників 6/5.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 54(2807) від 20.03.18.