Створення: 12.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 26/04/2013

Публічне акціонерне товариство «Чорномор” скликає загальні збори акціонерів 26.04.2013р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Скадовськ. вул.Комунарів. 75, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати діяльності товариства за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2012р.
  4. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 22.04.13. З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 26.04.13 з 09.15 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2012р. (тис.грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 258/377. Основні засоби 236/276. Сумарна дебіторська заборгованість 19/43. Грошові кошти та їх еквіваленти 3/1. Нерозподілений прибуток -330/-250. Власний капітал 4/83. Статутний капітал 15/15. Поточні зобов’язання 29/54. Збиток -64/-11. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4/3.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 48(1552) від 12.03.13.