Створення: 10.02.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 19/03/2014

Публічне акціонерне товариство «Чорномор” скликає загальні збори акціонерів 19.03.2014р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Комунарів. 75, з таким порядком денним:

 1. Звіт директора про результати діяльності товариства за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2013р.
 4. Відкликання та обрання органів управління та контролю товариства.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 13.03.14.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 19.03.14 з 09.15 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 198/258.
 • Основні засоби 185/236.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 11/19.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 3/3.
 • Нерозподілений прибуток -401/-330.
 • Власний капітал -67/4.
 • Статутний капітал 15/15.
 • Поточні зобов’язання 41/29.
 • Збиток -71/-64.
 • Кількість акцій 1528500/1528500.

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5/4.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 27(1780) від 10.02.14.