Створення: 10.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 17/04/2015

Публічне акціонерне товариство «Чорномор” скликає загальні збори 17.04.2015р. о 10.00 за адресою товариства: Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Комунарів. 75, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 13.04.15.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час, звернувшись у приймальні до Чернеги В.Ф.

Реєстрація учасників зборів 17.04.15 з 09.20 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 342/202.
 • Основні засоби 333/185.
 • Сумарна дбт заборгованість 9/14.
 • Грошові кошти 0/3.
 • Власний капітал 97/-67.
 • Статутний капітал 15/15.
 • Непокритий збиток -442/-401.
 • Довгострокові зобов’язання 225/225.
 • Поточні зобов’язання 20/45.
 • Чистий збиток -41/-715.
 • Кількість акцій 1528500/1528500.
 • Чисельн. працівників 6/5.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 46(2050) від 10.03.15.