Створення: 01.03.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 15/04/2016

Публічне акціонерне товариство «Чорномор” скликає загальні збори 15.04.2016р. о 10.00 за адресою товариства: Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Комунарів. 75, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 08.04.16.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час, звернувшись у приймальні до Чернеги В.Ф.

Реєстрація учасників зборів 15.04.16 з 09.20 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 1444/342.
 • Основні засоби 1408/333.
 • Сумарна дбт заборгованість 37/9.
 • Грошові кошти 0/0.
 • Непокритий збиток -568/-442.
 • Власний капітал 1061/97.
 • Статутний капітал 15/15.
 • Довгострокові зобов’язання 225/225.
 • Поточні зобов’язання 158/20.
 • Чистий збиток -126/-41.
 • Кількість акцій 1528500/1528500.
 • Чисельн. працівників 6/6.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 38(4326) від 01.03.16.