Створення: 13.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Чернега Вiра Федорiвна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Чорномор"
       Організаційно-правова форма емітента
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14132490
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Скадовський р-н
        Поштовий індекс 75700
        Населений пункт м.Скадовськ
        Вулиця, будинок вул. Комунарiв, 75
        Міжміський код, телефон та факс (05537) 5-37-62, 5-37-62
        Електронна поштова адреса емітента blacksea@askad.net
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) chernomor.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiодня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi iснування. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про гарантої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнязку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Чорномор"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва Виписка ААВ №168185
   Дата видачі 03.03.1995
   Орган, що видав свідоцтво Скадовська районна державна адмiнiстрацiя Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 15285.00
   Сплачений статутний капітал 15285.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ПАТ "Укрсоцбанк"
   МФО банку 300023 Рахунок 26004010268868
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   52.11.0 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ
   д/н д/н
   д/н д/н
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 3 особи, позаштатнi працiвники та особи, якi працюють за сумiсництвом протягом звiтного перiоду не залучалися, працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi також не залучалися. Розмiр фонду оплати працi за 2011 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2010 роком на 24,5 тис. грн. i склав 68,3 тис. грн., що обумовлено зростанням оплати працi прцiвникiв товариства. Сучасна кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченнi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики товариством передбачає виконання таких основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; набiр та формування необхiдних категорiй пе; пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi); оцiнка персоналу; мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi ; забезпечення соцiальної захищеностi персоналу товариства. Цi та деякi iншi функцiї реалiзуються службою персоналу у тiснiй спiвпрацi, як з директором (наприклад питання загальної стратегiї або висування на посади), так i з вiдповiдними структурними пiдроздiлами товариства, якi так чи так беруть участь у розробцi та реалiзацiї кадрової полiтики.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   29.04.2011
   77
   Пропозицiї вiд акцiонерiв за тридцять днiв до проведення зборiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходили.
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
   1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
   2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2010рiк.
   3. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiл коштiв за 2010 рiк.
   4. Про приведення найменування товариства у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства"
   5. Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства".
   6. Утворення та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту.
   7. Про попереднє схвалення право чинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
   По питанню № 1 порядку денного прийнятя звiт директора прийняти до вiдома, затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства та балансу товариства за 2010р. здiйснити при розглядi 3-го питання порядку денного.
   По питанню № 2 порядку денного прийнято рiшення звiт наглядової ради затвердити, висновок ревiзора по балансу затвердити.
   По питанню № 3 порядку денного прийнято рiшення рiчний звiт директора, результати дiяльностi та баланс товариства за 2010р. затвердити.
   По питанню № 4 порядку денного прийнято рiшення, яким тип та найменування товариства приведенi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства", а саме змiнено найменування товариства "Вiдкрите акцiонерне товариство "Чорномор" на "Публiчне акцiонерне товариство "Чорномор" (скорочено ПАТ "Чорномор").
   По питанню № 5 порядку денного прийнято рiшення:
   а) затвердити та прийняти нову редакцiю статуту ПАТ "Чорномор" у зв'язку з приведенням типу та найменування товариства у вiдповiднiсть до Закону "Про акцiонернi товариства";
   б) доручити Чернезi Вiрi Ф вiд iменi зборiв пiдписати нову редакцiю статуту товариства та органiзувати його державну реєстрацiю.
   По питанню № 6 порядку денного прийнято рiшення:
   а) обрати наглядову раду ПАТ "Чорномор" на термiн 3 роки в складi 3 осiб.
   Головою ради обрати Лиховида Олега Миколайовича; членами ради: Пасiчника Леонiда Анатолiйовича, Кульчиковського Олександра Володимировича;
   б) утворити та обрати одноосiбний фiнансово контролюючий орган ПАТ "Чорномор" термiном на 3 роки - ревiзора. Ревiзором обрати акцiонера Юрченко Валентину Прокопiвну;
   в) утворити та обрати одноосiбний виконавчий орган ПАТ "Чорномор" - Директор.
   Директором товариства обрати Чернегу Вiру Федорiвну на термiн до переобрання загальними зборами.
   По питанню № 7 порядку денного прийнято рiшення: вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися ПАТ "Чорномор" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даанньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими ПАТ "Чорномор" виступає будь-якою iз сторiн, з їх граничною сукупною вартiстю до 200 тисяч гривень (двiстi тисяч), iз зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
   - повноваження з визначення конкретних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсоткової ставки за кредитними договорами надати наглядовiй радi товариства. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 21295778 м.Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, пр-т Ушакова, 47   1
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 1
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова наглядової ради  Лиховид Олег Миколайович  МО № д/н, виданий д/н д/н 13.07.2006 1 050 0.06869479882% 1 050 
   Член наглядової ради  Пасiчник Леонiд Анатолiйович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 30.11.2006 35 000 2.28982662741% 35 000 
   Член наглядової ради  Кульчиковський Олександр Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 16.01.2009 3 585 0.23454367027% 3 585 
   Головний бухгалтер  Семенова Єлизавета Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Ревiзор  Юрченко Валентина Прокопiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 05.03.1998 1 050 0.06869479882% 1 050 
   Усього   41 734 2.73038927053 % 41 734 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чернега Вiра Федорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Київський торгово-економiчний унiверситет, ф-т товарознавства
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Чорномор", заступник директора
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiку та звiтнiстi, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi в рамках повноважень, наданих статутом; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iн. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа переобрана директором рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.04.2011 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 11 рокiв, перелiк попереднiх посад: заступник директора. На iнших пiдприємствах посадова оади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лиховид Олег Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1973
   Освіта Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут, ф-т економiки
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Скадовський технiкум, викладач
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства та положенням про наглядову раду, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана головою наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.04.2011 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 5 рокiв, перелiк попередн: викладач. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Пасiчник Леонiд Анатолiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Вiнницький аграрний унiверситет, економiчний ф-т
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав МВС України в Вiнницькiй областi, ст. оперуповноважений
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства та положенням про наглядову раду, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана членом наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.04.2011 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 8 рокiв, перелiк попереднiхст. оперуповноважений. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кульчиковський Олександр Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1976
   Освіта Скадовський технiкум Херсонського ДАУ
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ОРКСТ "Таврiя", водiй
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства та положенням про наглядову раду, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана членом наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.04.2011 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 3 роки, перелiк попереднiх одiй. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Семенова Єлизавета Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1983
   Освіта Харьковський нацiональний економiчний унiверситет, ф-т фiнансiв.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ _Чорномор_, бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера наказом керiвника товариства вiд 14.03.2011 р. № 3. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 1 рiк, перелiк попереднiх посад: бухгалтер. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Юрченко Валентина Прокопiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1943
   Освіта Середня-спецiальна, Херсонський технiкум радянської торгiвлi
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Чорномор". товарознавець
   Опис Повноваження та обов'язки ревiзора визначаються статутом товариства та положенням про ревiзiйну комiсiю, основними серед яких є: здiйснення перевiрок господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств; перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi товариства за вiдповiдний перiод; перевiрка вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi встановленому порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана ревiзором рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 29.04.2011 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 роки, перелiк попереднiх посад: товарознавець. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 03.10.2005 1 162 519 76 1 162 519 0 0 0
   Усього  1 162 519 76 1 162 519 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-12-49
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул .Петренка, буд. 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Чорномор" засноване згiдно з рiшенням Фонду комунального майна Скадовського району Херсонської областi вiд 16.05.1994 р. № 33 шляхом перетворення державного торгово-сервiсного пiдприємства "Чорномор" - у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про приватизацiю державного майна". 29 квiтня 2011 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення тип та найменування товариства привести у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме: товариство стало публiчним акцiонерним товариством "Чорномор" (скорочено: ПАТ "Чорномор").
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Флiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв товариство не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiк полiтики пiдприємства застосовується у вiдповiдностi з вимогами Закону України про бухгалтерський облiк та фiнансовий звiт №996-XIV НП(С)БО.
   Амортизацiя основних запасiв нараховується за ставками згiдно статтi 8.6 ЗУ про оподаткування прибутку пiдприємства №283/97 ВР. Вартiсть запасiв оцiнюються за методом середньозваженої собiвартостi.
   Фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за методом справедливої собiвартостi.
   Текст аудиторського висновку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
   АУДИТОРСКА ФIРМА "ЕКСПЕРТ-АУДИТ"
   73000 м. Херсон, вул. К. Маркса ,84/10 тел.:(0552) 42-34-37


   Аудиторський висновок
   про фiнансову звiтнiсть
   публiчного акцiонерного товариства
   "Чорномор" за 2011 рiк.

   м. Херсон 11 квiтня 2012 року

   Вiдповiдно договору № 24 вiд 26 березня 2012 року Аудиторскою фiрмою ТОВ "Експерт-Аудит" (Свiдоцтво про внесення в Реєстр Аудиторских фiрм № 2043 видане рiшенням Аудиторскої палати України вiд 26.01.2001 року дiйсне до 30.11.2015р, мiсцезнаходження, 73000 м. Херсон, вул. К.Маркса, 84/10; тел. (0552) 42-34-37, в особi аудитора Коваленко Олени Миколаївни, виконуючи свою дiяльнiсть згiдно Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2043, виданого рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98, проведено аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Чорномор" за 2011 рiк.
   Сертифiкат аудитора Коваленко Олени Миколаївни, серiї А № 004584, виданням Аудиторської палати України № 100 вiд 30 березня 2001 року. Термiн дiї сертифiкату, рiшенням АПУ № 212/3 вiд 25 березня 2010 року, продовжено до 30 березня 2015 року.
   Перевiрка виконувалась на пiдставi Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-ХП зi змiнами та доповненнями, вiдповiдно з Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентами облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09. 2011 року № 1360 та зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 28.11. 2011 року за № 1358/20096, а також вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 700 _Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi"   Основнi вiдомостi про емiтента:


   Повне найменування - Публiчне акцiонерне товариство "Чорномор"

   Код за ЄДРПОУ - 14132490

   Мiсцезнаходження - 75700 Херсонська обл., Скадовський р-н,
   м. Скавул. Комунарiв, буд.75

   Дата державної реєстрацiї - 03.03.1995 року

   Дата державної перереєстрацiї - 14.08.2006 року
   Скадовською Райдержадмiнiстрацiєю, реєстр. № 14961050002000457

   Основний вид дiяльностi - (КВЕД) 52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту.


   Перевiркою встановлено :

   Форма ведення бухгалтерського облiку ПАТ "Чорномор" - журнально-ордерна.

   Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку ПАТ "Чорномор" вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 - ХIУ вiд 16 липня 1999 року, здiйснюється вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

   Бухгалтерський облiк активiв товариства ведеться згiдно вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiи вiд 30.11.99р. № 291, iз змiнами та доповненнями.

   Залишки на рахунках класiв 1-3 Плану рахункiв бухгалтерського облiку вiдображаються в роздiлах активу балансу.

   По класифiкацiї активи товариства складаються (тисяч гривень): ___________________________________________________________________
   станом на станом на Рiзниця
   АКТИВИ 01.01.11 р. 01.01.12 р. ( + , - )
   ___________________________________________________________________
   1 2 3 4=3-2
   1. Необоротнi
   активи в т. ч.: 292,3 276,3 -16,0
   - Основнi засоби
   (залишк.вартiсть) 292,3 275,7 -16,6
   - Iншi необоротнi
   активи 0 0,6 +0,6
   2. Оборотнi
   активи в т. ч.: 84,9 88,2 +3,3
   - Дебiторська
   заборгованiсть 47,7 43,4 -4,3
   - Грошовi кошти
   в нтi 0,2 0,8 +0,6
   - Iншi оборотнi
   активи 37,0 44,0 +7,0

   Показники статтiв активу балансу ПАТ _Чорномор" вiдповiдають даним бухгалтерського облiку активiв.
   Бухгалтерський облiк iнформацiї про зобов'язання та її розкриття в фiнансовiй звiтностi ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання". ПАТ _ Чорномор" має зобов'язання, вiдображенi в IУ роздiлi пасиву балансу "Поточнi зобов'язання", котрi на початок звiтного перiоду (станом на 1 сiчня 2011 року) складали 49,3 тис.грн., а на кiнець звiтного перiоду (станом на 1сiчня 2012 року) склали 53,9 тис.грн., в тому числi:
   Кредиторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги - 34,3 тис.грн.
   Поточнi зобов'язання за розрахунками:- з бюджетом - 1,0 тис.грн.
   - зi страхування - 3,1 тис.грн
   - з оплати працi - 13,3 тис.грн.
   Iншi поточнi зобов'язання - 2,2 тис.грн.

   В фiнансовiй звiтностi ПАТ _ Чорномбраженi тiльки признанi зобов'язання, тобто оцiнка зобов'язань визначена цiлком достовiрно.
   Структура власного капiталу ПАТ "Чорномор" слiдуюча: (тис. грн.)
   Власний станом на станом на Рiзниця
   капiтал 01.01.11 р. 01.01.12 р. ( + , - ) __________________________________________________________________
   1 2 3 4=3-2
   1. Статутний
   капiтал 15,3 15,3 -
   2. Додатковий
   вкладений капiтал 317,9 317,9 -
   3. Нерозподiлений
   прибуток
   (непокритий
   збиток) - 235,2 - 250,3 - 15,1
   Разом: 98,0 82,9 - 15,1

   Власний капiтал ПАТ _ Чорномор" за 2011 рiк зменшився на 15,1 тис.грн. Статутний капiтал, котрий не змiнився на протязi 2011 року склав 15,3 тис.грн. сплачено повнiстю. Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй, котрi знаходяться в оборотi - 1528500 шт., номiнальною вартiстю 0,01 грн.

   Для визначення вартостi чистих активо Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.04 р. № 485, складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 _Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. № 87 iз змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. №396/3689. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 _Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.

   До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються
   (станом на 01.01.12р):
   1.Необоротнi активи:
   Основнi засоби (залишкова вартiсть) - 276,3 тис.грн.
   2. Оборотнi активи: - 88,2 тис.грн.
   3. Витрати майбутнiх перiодiв - 12,2 тис.грн.

   Дозобов`язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
   (станом на 01.01.12 р)
   1. Поточнi зобов`язання: - 53,9 тис.грн.
   2. Довгостроковi зобов`язання: - 224,9 тис.грн.
   3. Забезбечення наступних витрат - 15,0 тис.грн.

   Вартiсть чистих активiв ПАТ _ Чорномор" станом на 01.01.12 р. склала - 82,9тис.грн. (276,3+88,2+12,2-53,9-224,9-15,0), що перевищує статутний капiтал товариства (15,3 тис.грн.).
   Iнформацiя, вiдображена в облiку та фiнансовiй звiтностi, реально та точно вiдображає фiнансову дiяльнiсть ПАТ _ Чорномор" за 2011 рiк. Фiнансова звiтнiсть складається згiдно достовiрних даних бухгалтерського облiку. Показники фiнансової звiтностi вiдповiдають даним облiкових регiстрiв.
   Вiдповiдно вимогам чинного законодавства України при розкриттi регулярної рiчної iнформацiї про дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та вартiсть його цiнних паперiв необхiдно вiдзначити, що змiни складвих осiб протягом звiтного року не вiдбувалися.   Аналiз показникiв фiнансового стану
   ПАТ _ Чорномор" за 2011 рiк.

   Використовуючи данi статей форм бухгалтерської звiтностi, проведено аналiз ефективностi фiнансової дiяльностi ПАТ _ Чорномор" за 2011 рiк.
   Непокритий збиток за 2011 рiк склав - 15,1 тис.грн.
   Аналiз фiнансового стану ПАТ _ Чорномор" станом на 1 сiчня 2012 року проведено за допомогою розрахованих коефiцiєнтiв:
   _____________________________________________________________
   Станом Станом Нормативне
   Показники на 01.01.11 р на 01.01.12 р. Значення-----

   1. Коефiцiєнт покриття 1,722 1,636 бiльше 1
   (ф.1стр.260/ф.1 стр.620)

   2. Коефiцiєнт абсолютної
   лiквiдностi 0,004 0,015 бiльше 0
   (ф.1стр.220,230,240 / ф.1 стр.620.)

   3. Коефiцiєнт
   платоспроможностi, 0,252 0,220 0,25-0номiї (ф.1стр.380 / ф.1 стр.640.)

   4. Коефiцiєнт фiнансування менше 1
   ф.1(стр.430 +480+620+630/
   стр.380.) 2,973 3,544 зменшення

   5. Чистий оборотний капiтал бiльше 0
   ф.1(стр.260 - стр.620.)
   (тис.грн.) 35,6 34,3 збiльшення


   6. Коефiцiєнт забезпечення
   власними оборотними коштами 0,722 0,636 бiльше 0,1
   ф.1(стр.260 - стр.620. /стр.620.)

   7. Коефiцiєнт маневреностi
   власного капiталу 0,363 0,414 бiльше 0
   ф.1(стр.260 - стр.620. /стр.380.)

   8. Коефiцiєнт рентабельностi
   активiв(Ф.2 прибуток /Ф.1 - 0,063 - 0,040 бiльше 0
   вартiсть майна стр.640)

   Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань та показує чи досить ресурсiв товакотрi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Розрахований коефiцiєнт склав на початок звiтного перiоду 1,722; а на кiнець 1,636. Коефiцiєнт покриття зменшився але бiльше нормативного значення 1. Звiсно ресурсiв достатньо для погашення поточних зобов'язань.
   Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується як вiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина заборгованостi товариства може бути заплачена негайно. Коефiцiєнти 0,004 на початок та 0,015 на кiнець звiтного перiоду, показують, що 0,4 % на початок та 1,5 % на кiнець звiтного перiоду, зобов'язань товариства можуть бути заплаченi негайно.
   Коефiцiєнт платоспроможностi або автономiї (фiнансової стiйкостi) розраховується як вiдношення власного капiталу товариства до валюти балансу та показує 25,2 % на початок та 22,0 % на кiнець звiтного перiоду, власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих в його дiяльнiсть.
   Коефiцiєнтури капiталу (фiнансування) розраховується як вiдношення залучених та власних коштiв та характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. Збiльшення з 297,3% до 354,4% свiдчить про збiльшення залучених коштiв товариства в 2011 роцi.
   Чистий оборотний капiтал розраховується як рiзниця мiж оборотними активами та його поточними зобов'язаннями. Наявнiсть та величина чистого оборотного капiталу на початок (35,6тис.грн.) та кiнець (34,3 тис.грн.) 2011 року свiдчать про спроможнiсть акцiонерного товариства оплатити свої поточнi зобов'язання та розширяти подальшу дiяльнiсть.
   Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними коштами розраховується як вiдношення величини чистого оборотного капiталу до величини оборотних активiв товариства та показує забезпечення товариства власними оборотними коштами. За 2011 рiк коефiцiєнт товариства зменшився та склав на кiнець звiтного перiоду 0,636; який вiдповiдає нормативному значенню.
   Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власнталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi (мiститься в оборотних коштах), а яка -капiталiзована. Вiн розраховується як вiдношення чистого оборотного капiталу до власного капiталу. Значення цього коефiцiєнта також вiдповiдає нормативному значенню.
   Коефiцiєнт рентабельностi активiв на початок та кiнець звiтного перiоду не вiдповiдає нормативному значенню.   На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану ПАТ _ Чорномор" та розрахованих фiнансових коефiцiєнтiв робимо висновок, що фiнансовий стан товариства в 2011 роцi стiйкий, вартiсть чистих активiв вiдповiдає нормативному значенню.
   Хоча, Непокритий збиток за 2011 рiк склав - 15,1 тис.грн. Станом на 1 сiчня 2011 року Непокритий збиток складав - 235,2 тис.грн., а на 1 сiчня 2012 року склав - 250,3 тис.грн.   Висновок

   Фiнансова звiтнiсть ПАТ _ Чорномор" вiдповiдає встановленим вимогам дiючого законодавства України, а також справедливо та достовiрно вiдiнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi за 2011 рiк.

   Аудиторська перевiрка ПАТ _Чорномор" проводилась з 26 березня по 11 квiтня 2012 року.
   Аудиторський висновок складено на 7 (семи) аркушах.   Директор ООО "А.Ф. Эксперт-Аудит" О.М. Коваленко
   сертификат А № 004584
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi напрямки дiяльностi пiдприємства - торгiвля товарами народного споживання та забезпечення ними оздоровчих органiзацiй та таборiв вiдпочинку. Основними споживачами товарiв та послуг, що надаються товариством є мешканцi мiста Скадовська та оздоровчi органiзацiї. Дiяльнiсть пiдприємства ускладнюється великим податковим тиском та низькою сплатоспроможнiстю клiєнтiв. Основними конкурентами є торгiвельнi органiзацiї та приватнi пiдприємцi мiста та району. Основним ринком збуту послуг товариства є пiвденний регiон Херсонщини. Об'єм ринку в цiй галузi активно розширюється при значному ростi конкуренцiї. Основними конкурентаим є пiдприємства та приватнi пiдприємцi, якi надають такий же спектр послуг в мiстi Скадовську.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв значних придбань активiв не було. Вiдчудження активiв не вiдбувалось.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотною проблемою є значна дебiторська заборгованiсть через низьку сплатоспроможнiсть клiєнтiв.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство не порушувало законодавство у звiтному перiодi, штрафи та компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство вiдчуває постiйну нестачу обiгових коштiв. Через високi вiдсотковi ставки на банкiвськi позики їх використання стає неможливим.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Пiдприємство планує розширити мережу обслуговування оздоровчих закладiв в лiтнiй перiод.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає товариство або його посадовi особи, у звiтному перiодi не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   292.300   275.700   0.000   0.000   292.300   275.700
     — будівлі та споруди   284.900   270.400   0.000   0.000   284.900   270.400
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   7.400   5.300   0.000   0.000   7.400   5.300
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   292.300   275.700   0.000   0.000   292.300   275.700
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 606,8 тис. грн., знос становить 331,1 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 54,6 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   82.900 98.000
   15.300 15.300
   15.300 15.300
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(82.900 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(15.300 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
     д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 1.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 224.900  X X
   Інші зобов'язання X 52.900  X X
   Усього зобов'язань X 278.800  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiднесенi:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 34,3 тис. гпоточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 3,1 тис. грн.
   - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплатв сумi 13,3 тис. грн.;
   - iншi поточнi зобов'язання в сумi 2,2 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2009 1 0
   2 2010 1 0
   3 2011 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори протягом останнiх трьох рокiв не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 3
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата д/н
   Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Чорномор" За ЄДРПОУ 14132490
   Територія 75700, Херсонська область, Скадовський р-н, м.Скадовськ, вул. Комунарiв, 75 За КОАТУУ 6524710100
   Організаційно-правова форма господарювання За КОПОФГ
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності За КВЕД 52.11.0
   Одиниця виміру Контрольна сума
   Адреса 75700, Херсонська область, Скадовський р-н, м.Скадовськ, вул. Комунарiв, 75
   Середня кількість працівників 3
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0.0 0.0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 292.3 275.7
   — Первісна вартість 031 606.8 606.8
   — Знос 032 314.5 331.1
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.0 0.0
   Інші необоротні активи 070 0.0 0.6
   Усього за розділом І 080 292.3 276.3
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 0.0 0.0
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 35.9 27.8
   — первісна вартість 161 35.9 27.8
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 4.1 7.7
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 7.7 7.9
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 0.2 0.8
   — в іноземній валюті 240 0.0 0.0
   Інші оборотні активи 250 37.0 44.0
   Усього за розділом ІІ 260 84.9 88.2
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 12.2 12.2
   Баланс 280 389.4 376.7

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 15.3 15.3
   Додатково вкладений капітал 320 317.9 317.9
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -235.2 -250.3
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 98.0 82.9
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 17.2 15.0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 224.9 224.9
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 33.2 34.3
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 0.8 1.0
   — зі страхування 570 2.3 3.1
   — з оплати праці 580 11.2 13.3
   Інші поточні зобов'язання 610 1.8 2.2
   Усього за розділом IV 620 49.3 53.9
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 389.4 376.7
   Примітки:
   Валюта балансу товариства станом на 31.12.2011 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2010 р. зменшилася на 12,7 тис.грн., або на 3,3 вiдсоткiв.
   Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу "Необоротнi активи", встановлено, що сума основних засобiв за залишковою вартiстю зменшилпся на 16,6 тис. грн. i становить на кiнець звiтного року 275,7 тис. грн.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення суми оборотних активiв у порiвняннi з 2010 р. на 3,3 тис.грн. Так, сума дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом зросла на 3,6 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть товариства збiльшилася на 0,2 тис.грн., iншi оборотнi активи зросли на 7,0 тис. грн. В той же час скоротилася сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 8,1 тис.грн. За станом на 31.12.2011 р. грошовi кошти в нацiональнiй валютi складали 0,8 тис. грн. .
   Сума витрат майбутнiх перiодiв товариства у звiтному перiодi залишилися незмiнною та становить на кiнець звiку 12,2 тис. грн.
   По першому роздiлу пасиву балансу товариства видно, що власний капiтал товариства станом на 31.12.2011 р. скоротився на 15,1 тис. грн., що обумовлено отриманням збитку вiд господарської дiяльностi, та становить на кiнець звiтного року 82,9 тис. грн.
   Сума забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування скоротилася протягом звiтного перiоду на 2,2 тис. грн. i становила на кiнець 2011 року 15,0 тис. грн.
   Довгостроковi зобов'язання товариства у звiтному перiодi залишились без змiн та складають на кiнець звiтного перiоду 224,9 тис.грн. (фiнансова допомога на зворотнiй основi).
   Поточнi зобов'язання товариства на кiнець звiтного перiоду, вiдображенi в четвертому роздiлi пасиву балансу, зросли на 4,6 тис.грн. Так, кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги зросла на 1,1 тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом зросли на 0,2 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування збiльшилася на 0,8 тис. грн., поточнi зобов'язрозрахунками з оплати працi зросли на 2,1 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання товариства збiльшилися на 0,4 тис. грн.
   Суми статей ф.1-м "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.


  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0.0 0.0
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0.0 0.0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 0.0 0.0
   Інші операційні доходи 040 277.1 149.3
   Інші звичайні доходи 050 0.0 0.0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 277.1 149.3
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 0.0 0.0
   Інші операційні витрати 090 289.8 172.0
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0.0 0.0
   Вписуваний рядок: 092 0.0 0.0
   Інші витрати 100 0.0 0.0
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 289.8 172.0
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -12.7
   Податок на прибуток 140 2.4 1.8
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -15.1 -24.5
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 15,1 тис. грн. (у 2011 р. збиток склав 24,5 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що товариство у звiтному перiодi не злiйснювало фiнансово-господарської дiяльностi. Джерелом доходу у звiтному перiодi були лише надходження у виглядi iнших операцiйних доходiв у сумi 277,1 тис. грн.
   Витрати товариства у звiтному роцi склали 289,8 тис. грн., що на 117,8 тис. грн. бiльше нiж за аналогiчний перiод минулого року.


  • Примітки

   Примітки