Створення: 20.01.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Чернега Вiра Федорiвна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Чорномор"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14132490
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Скадовський р-н
        Поштовий індекс 75700
        Населений пункт м.Скадовськ
        Вулиця, будинок вул. Комунарiв, 75
        Міжміський код, телефон та факс (05537) 53762, (05537) 53762
        Електронна поштова адреса емітента blacksea@askad.net
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не одержувало нiяких лiцензiй (дозволiв). Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власнипротягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим,риство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тимариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових о, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Чорномор"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А01 № 012329
   Дата видачі 03.03.1995
   Орган, що видав свідоцтво Скадовська районна державна адмiнiстрацiя Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 15285.00
   Сплачений статутний капітал 15285.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком АТ "Райффайзен Банк Аваль"
   МФО банку 380805 Рахунок 2600414493
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   52.11.0 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ
   д/н д/н
   д/н д/н
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 3, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)(осiб) - 0, фонд оплати працi - 43,8. Вiдбувся факт зменшення розмiру фонду оплати працi вiдносно попереднього року у зв'язку зi зменшенням чисельностi працiвникiв товариства. Сучасна кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченнi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачатє виконання таких основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; набiр та формування необхiдних категорiй персоналу ; пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просуваннябi); оцiнка персоналу ; мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi ; забезпечення соцiальної захищеностi персоналу товариства. Цi та деякi iншi функцiї реалiзуються службою персоналу у тiснiй спiвпрацi, як з директором (наприклад питання загальної стратегiї або висування на посади), так i з вiдповiдними структурними пiдроздiлами товариства, якi так чи так беруть участь у розробцi та реалiзацiї кадрової полiтики.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   21.09.2010
   77
   Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили.
   Питання, що розглядалися на загальних зборах:
   1.Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2009 рiк.
   2.Звiт наглядової ради за 2009 рiк.
   3.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2009 рiк.
   4.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi, та балансу товариства за 2009 рiк.
   5.Затвердження порядку покриття збиткiв за 2009 рiк.
   6.Переведення випуску акцiй товариства документарної форми iснування у бездокументарну та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
   7. Обрання депозитарiю та зберiгача цiнних паперiв товариства.
   8. Визначення дати припинення ведення реєстру та договору на ведення реєстру з реєстратором.
   9. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю.
   10. Внесення змiн до статуту товариства.
   По першому питанню порядку денного прийняте рiшення: звiт директора прийняти до вiдома, затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi ва та балансу товариства за 2009 р. здiйснити при розглядi 4-го питання порядку денного.
   По другому питанню порядку денного прийняте рiшення: звiт наглядової ради затвердити.
   По третьому питанню порядку денного прийняте рiшення: висновок ревiзiйної комiсiї по балансу затвердити.
   По четвертому питанню порядку денного прийняте рiшення: рiчний звiт директора, результати дiяльностi та баланс товариства за 2009 р. затвердити.
   По п'ятому питанню порядку денного прийняте рiшення: весь отриманий прибуток за 2009р. направити на покриття збиткiв попереднiх перiодiв та на поповнення резервного фонду.
   По шостому питанню порядку денного прийняте рiшення: перевести випуск акцiй ВАТ "Чорномор" iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, та затвердити рiшення про дематерiалiзацiю.
   По сьомому питанню порядку денного прийняте рiшення: обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй у бездокументарнiй формi - Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України",чем цiнних паперiв, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест".
   Реквiзити депозитарiя, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо яких прийнято рiшення про дематерiалiзацiю:
   Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (ВАТ "НДУ"), код ЄДРПОУ 30370711, свiдоцтво про державну реєстрацiю А00 №020227 вiд 17.05.1999р., видане Шевченкiвською районною у м.Києвi держадмiнiстрацiєю, номер запису 10741050001010655; адреса 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3; тлф контактної особи - 0442791078, 0442791278; лiцензiя на провадження депози-тарної дiяльностi депозитарiю ЦП: АВ №189650, видана 19.09.2006р. ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 19.09.2006р.-19.09.2016р.
   Директору товариства надати повноваження на пiдписання договору з ВАТ "НДУ" на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства в бездокументарнiй формi.
   Реквiзити зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй:
   Акцiовариство закритого типу "Нафта-Iнвест" (АТЗТ "Нафта-Iнвест"); код ЄДРПОУ 22760119; свiдоцтво про державну реєстрацiю А01 №617870 вiд 25.07.1995р., видане Виконкомом Херсонської мiськради, номер запису 14991070011003159; адреса 73000, м.Херсон, вул.Петренка, буд.18; тлф контактної особи 0552417245; лiцензiя на провадження депозитарної дiяльностi зберiгача ЦП: АВ №534033, видана 01.06.2010р. ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 01.06.2010р.-01.06.2015р.
   По восьмому питанню порядку денного прийняте рiшення: визначити дату припинення ведення реєстру: 21.12.2010р. Ця дата є датою припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором ПАТ КБ "Приватбанк". Процедуру закриття реєстру, зберiгання документiв системи реєстру протягом встановленого законодавством термiну та передачу копiй реєстру емiтенту здiйснити вiдповiдно до умов договору на ведення реєстру з реєстратором.
   По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рiшення: повiдомлення акцiонерiв про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товарисадене вiдповiдно до вимог нормативних документiв ДКЦПФР, здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення поштовими вiдправленнями простими листами. Органiзацiю повiдомлення покласти на директора товариства.
   По десятому питанню порядку денного прийняте рiшення: прийняти нову редакцiю статуту товариства, директору товариства Чернезi В.Ф. доручити вiд iменi зборiв пiдписати нову редакцiю статуту та органiзувати її державну реєстрацiю.
    
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 21295778 м.Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, пр-т Ушакова, 47   1
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 1
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова наглядової ради  Лиховид Олег Миколайович  МО № 297113, виданий Скдовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 31.03.1997 13.07.2006 1 050 0.06869479882% 1 050 
   Член наглядової ради  Пасiчник Леонiд Анатолiйович  АА № 718377, виданий Старомiським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл. 16.03.1998 30.11.2006 35 000 2.28982662741% 35 000 
   Член наглядової ради  Кульчиковський Олександр Володимирович  МО № 782640, виданий Скадовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 05.01.2000 16.01.2009 1 050 0.06869479882% 1 050 
   Головний бухгалтер  Семенова Єлизавета Василiвна  МР № 186312, виданий Скадовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 08.12.2006 д/н 0 0.00000000000%
   Голова ревiзiйної комiсiї  Юрченко Валентина Прокопiвна  МО № 296497, виданий Скадовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 24.02.1997 05.03.1998 1 050 0.06869479882% 1 050 
   Усього   39 200 2.56460582270 % 39 200 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чернега Вiра Федорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 296196, виданий Скадовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 06.02.1997
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Київський торгово-економiчний унiверситет, ф-т товарознавства
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора ВАТ "Чорномор"
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом та посадовою iнструкцiєю.Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась. Посадова особа товариства не має не погашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лиховид Олег Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 297113, виданий Скдовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 31.03.1997
   Рік народження 1973
   Освіта Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут, ф-т економiки
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Викладач Скадовського технiкуму
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом .Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Пасiчник Леонiд Анатолiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий АА № 718377, виданий Старомiським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл. 16.03.1998
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Вiнницький аграрний унiверситет, економiчний ф-т
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Ст.оперуповноважений МВС України в Вiнницькiй областi
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом .Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року непереобиралась. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кульчиковський Олександр Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 782640, виданий Скадовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 05.01.2000
   Рік народження 1976
   Освіта Скадовський технiкум Херсонського ДАУ
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Водiй ОРКСТ "Таврiя"
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом.Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року переобиралась. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Семенова Єлизавета Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МР № 186312, виданий Скадовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 08.12.2006
   Рік народження 1983
   Освіта Харьковський нацiональний економiчний унiверситет, ф-т фiнансiв.
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав бухгалтер ВАТ _Чорномор_
   Опис Наказом керiвника ВАТ "Чорномор" вiд 14.03.2011р. №3 призначена на невизначений термiн головним бухгалтером. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються посадовою iнструкцiєю.Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Юрченко Валентина Прокопiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 296497, виданий Скадовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 24.02.1997
   Рік народження 1943
   Освіта Середня-спецiальна, Херсонський технiкум радянської торгiвлi
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Товарознавець ВАТ "Чорномор"
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом.Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 03.10.2005 1 162 519 76 1 162 519 0 0 0
   Усього  1 162 519 76 1 162 519 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Вiдкрите акцiонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-12-49
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю ЦП
   Опис д/н 
    
   Найменування Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Закрите акцiонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, вул.Петренка, буд.18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №534033
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.06.2010
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача ЦП
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ Чорномор створено у лютому 1994 року зi статутним фондом 15,3 тис грн загальною кiлькiстю акцiй 1528500 шт.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Флiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв товариство не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
   Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок

   про фiнансову звiтнiсть
   вiдкритого акцiонерного товариства
   "Чорномор"
   за 2010 рiк.


   м. Херсон 11 квiтня 2011 року


   Вiдповiдно договору № 14 вiд 21 березня 2011 року суб`єктом пiдприємницької дiяльностi - аудитором Вальтер Раїсой Дмитрiвной, виконуючи свою дiяльнiсть згiдно Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2603, виданого рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 травня 2001 року № 101, проведено аудит фiнансової звiтностi ВАТ "Чорномор" за 2010 рiк.

   Сертифiкат аудитора Вальтер Раїси Дмитрiвни серiї А № 001728, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 22 вiд 24 листопада 1994 року, реєстрацiйний № 1439. Термiн дiї сертифiкату, рiшенням АПУ № 194/1 вiд 25 вересня 2008 року, продовжено до 24 листопада 2013 року.
   Мiсце проживання аудитора - м.Херсон, Бериславське шосе 10в, кв.38, тел.51-02-47.

   Перевiрка виконувалась на пiдставi Закону України "Про аудиторськiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-ХП зi змiнами та доповненнями, вiдповiдно з Вимогами до аудиторського висновку при поданнi регулярної iнформацiї акцiонерними товариствами та пiдприємствами - емiтентами облiгацiй (крiм комерцiйних банкiв), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1528 та зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 23 сiчня 2007 року за № 53/13320, а також вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть".

   Основнi вiдомостi про емiтента:


   Повне найменування - Вiдкрите акцiонерне товариство "Чорномор"

   Код за ЄДРПОУ - 14132490

   Мiсцезнаходження - 75700 Херсонська обл., Скадовський р-н,
   м. Скадовськ, вул. Комунарiв, буд.75

   Дата державної реєстрацiї - 03.03.1995 року

   Дата державної перереєстрацiї - 14.08.2006 року
   Скадовською Райдержадмiнiстрацiєю, реєстр. № 14961050002000457

   Основнiяльностi - (КВЕД) 52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту.


   Перевiркою встановлено :

   Форма ведення бухгалтерського облiку ВАТ "Чорномор" - журнально-ордерна.

   Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку ВАТ "Чорномор" вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 - ХIУ вiд 16 липня 1999 року, здiйснюється вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

   Бухгалтерський облiк активiв товариства ведеться згiдно вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. № 291, iз змiнами та доповненнями.

   Залишки на рахунках класiв 1-3 Плану рахункiв бухгалтерського облiку вiдображаються в роздiлах активу балансу.
   По класифiкацiї авариства складаються (тисяч гривень): ___________________________________________________________________
   станом на станом на Рiзниця
   АКТИВИ 01.01.10 р. 01.01.11 р. ( + , - )
   ___________________________________________________________________
   1 2 3 4=3-2___
   1. Необоротнi активи в т. ч.: 292,1 292,3 + 0,2
   - Основнi засоби(залишк.вартiсть) 292,1 292,3 + 0,2
   2. Оборотнi активи в т. ч.: 96,7 84,9 - 11,8
   - Дебiторська заборгованiсть 57,7 47,7 - 10,0
   - Грошовi кошти в нац. валютi 0,2 0,2 0
   - Iншi оборотнi активи 38,8 37,0 - 1,8
   Показники статтiв активу балансу ВАТ "Чорномор" вiдповiдають даним бухгалтерського облiку активiв.
   Бухгалтерський облiк iнформацiї про зобов'язання та її розкриття в фiнансовiй звiтностi ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання". ВАТ " Чорномор" має зобов'язання, вiдображенi в IУ роздiлi пасиву балансу "Поточнi зобов'язання", котрi на початок звiтного перiоду (станом на 1 сiчня 2010 року) складали 35,7 тис.грн., а на кiнець звiтного перiоду (станом на 1сiчня 2011 року) склали 49,3 тис.грн., в тому числi:
   Кредиторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги - 33,2 тис.грн.
   Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 0,8 тис.грн.
   - зi страхування - 2,3 тис.грн
   - з оплати п - 11,2 тис.грн.
   Iншi поточнi зобов'язання - 1,8 тис.грн.
   В фiнансовiй звiтностi ВАТ " Чорномор" вiдображенi тiльки признанi зобов'язання, тобто оцiнка зобов'язань визначена цiлком достовiрно.

   Структура власного капiталу ВАТ " Чорномор" слiдуюча: (тис. грн.)
   Власний станом на станом на Рiзниця
   капiтал 01.01.10 р. 01.01.11 р. ( + , - ) __________________________________________________________________
   1 2 3 4=3-2___
   1. Статутний капiтал 15,3 15,3 -
   2. Додатковий вкладений капiтал 317,9 317,9 -
   3. Нерозподiлений прибуток
   (непокритий збиток) - 210,7 - 235,2 - 24,5___ Разом: 122,5 122,5 - 24,5_ _

   Власний капiтал ВАТ " Чорномор" за 2010 рiк зменшився на 24,5 тис.грн. Статутний капiтал, котрий не змiнився на протязi 2010 року склав 15,3 тис.грн. сплачено повнiстю. Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй, котрi знаходяться в оборотi - 1528500 шт., номiнальною вартiстю 0,01 грн.

   Для визначення вартостi чистих активiв згiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.04 р. № 485, складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. № 87 iз змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. №396/3689. Розрахунок вартостi чистих активiв них товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.
   До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються
   (станом на 01.01.11р): 1.Необоротнi активи: Основнi засоби (залишкова вартiсть) - 292,3 тис.грн.
   2.Оборотнi активи: - 84,9 тис.грн.
   3. Витрати майбутнiх перiодiв - 12,2 тис.грн.
   До складу зобов`язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
   (станом на 01.01.11 р)
   1. Поточнi зобов`язання: - 49,3 тис.грн.
   2. Довгостроковi зобов`язання: - 224,9 тис.грн.
   3. Забезбечення наступних витрат - 17,2 тис.грн.

   Вартiсть чистих активiв ВАТ " Чорномор" станом на 01.01.11 р. склала - 98,0тис.грн. (292,3+84,9+12,2-49,3-224,9-17,2), що перевищує статутний капiтал товариства (15,3 тис.грн.).
   Iнформацiя, вiдображена в облiку та фiнансовiй звiтностi, реально та точно вiдображає фiнансову дiяльнiсть ВАТ " Чорномор" за 2010 рiк. Фiнансова звiтнiсть складається згiдно достовiрних даних бухгалтерського облiку. Показники фiнансової звiтностi вiдповiдають даним облiкових регiстрiв.
   Вiдповiдно вимогам чинного законодавства України при розкриттi регулярної рiчної iнформацiї про дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та вартiсть його цiнних паперiв необхiдно вiдзначити, що змiни складу посадових осiб протягом звiтного року не вiдбувалися.   Аналiз показникiв фiнансового стану
   ВАТ " Чорномор" за 2010 рiк.

   Використовуючи данi статей форм бухгалтерської звiтностi, проведено аналiз ефективностi фiнансової дiяльностi ВАТ " Чорномор" за 2010 рiк.
   Непокритий збиток за 2010 рiк склав - 24,5 тис.грн.
   Аналiз фiнансового стану ВАТ " Чорномор" станом на 1 сiчня 2011 року проведено за допомогою розрахованих коефiцiєнтiв:
   _____________________________________________________________
   Станом Станом Нормативне
   Показники на 01.01.10 р на 01.01.11 р. Значення-----

   1. Коефiцiєнт покриття 2,709 1,722 бiльше 1
   (ф.1стр.260 / ф.1 стр.620)

   2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,006 0,004 бiльше 0
   (ф.1стр.220,230,240 / ф.1 стр.620.)

   3. Коефiцiєнт платоспроможностi, 0,305 0,251 0,25-0,5
   автономiї(ф.1стр.380 / ф.1 стр.640.)

   4. Ко фiнансування менше 1
   ф.1(стр.430 +480+620+630/стр.380.) 2,682 2,973 зменшення

   5. Чистий оборотний капiтал бiльше 0
   ф.1(стр.260 - стр.620.) (тис.грн.) 61,0 35,6 збiльшення


   6. Коефiцiєнт забезпечення
   власними оборотними коштами 1,709 0,722 бiльше 0,1
   ф.1(стр.260 - стр.620. /стр.620.)

   7. Коефiцiєнт маневреностi
   власного капiталу 0,498 0,363 бiльше 0
   ф.1(стр.260 - стр.620. /стр.380.)

   8. Коефiцiєнт рентабельностi
   активiв(Ф.2 прибуток /Ф.1 0,189 - 0,063 бiльше 0
   вартiсть майна стр.640)


   Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) розрахову вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань та показує чи досить ресурсiв товариства, котрi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Розрахований коефiцiєнт склав на початок звiтного перiоду 2,709; а на кiнець 1,722. Коефiцiєнт покриття зменшився але бiльше нормативного значення 1. Звiсно ресурсiв достатньо для погашення поточних зобов'язань.
   Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується як вiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина заборгованостi товариства може бути заплачена негайно. Коефiцiєнти 0,006 на початок та 0,004 на кiнець звiтного перiоду, показують, що 0,6 % на початок та 0,4 % на кiнець звiтного перiоду, зобов'язань товариства можуть бути заплаченi негайно.
   Коефiцiєнт платоспроможностi або автономiї (фiнансової стiйкостi) розраховується як вiдношення власного капiталу товариства до валюти балансу та показує 30,5 % на початок та 25,3 % на кiнець звiтного, власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих в його дiяльнiсть.
   Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як вiдношення залучених та власних коштiв та характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. Збiльшення з 268,2% до 297,3% свiдчить про збiльшення залучених коштiв товариства в 2010 роцi.
   Чистий оборотний капiтал розраховується як рiзниця мiж оборотними активами та його поточними зобов'язаннями. Наявнiсть та величина чистого оборотного капiталу на початок (61,0тис.грн.) та кiнець (35,6 тис.грн.) 2010 року свiдчать про спроможнiсть акцiонерного товариства оплатити свої поточнi зобов'язання та розширяти подальшу дiяльнiсть.
   Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними коштами розраховується як вiдношення величини чистого оборотного капiталу до величини оборотних активiв товариства та показує забезпечення товариства власними оборотними коштами. За 2010 рiк коефiцiєнт товариства зменшився та склав на кiнець звiтного перiоду 0,722; який вiдповiдаивному значенню.
   Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi (мiститься в оборотних коштах), а яка -капiталiзована. Вiн розраховується як вiдношення чистого оборотного капiталу до власного капiталу. Значення цього коефiцiєнта також вiдповiдає нормативному значенню.
   Коефiцiєнт рентабельностi активiв на кiнець звiтного перiоду не вiдповiдає нормативному значенню.   На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану ВАТ " Чорномор" та розрахованих фiнансових коефiцiєнтiв робимо висновок, що фiнансовий стан товариства в 2010 роцi стiйкий, вартiсть чистих активiв вiдповiдає нормативному значенню.
   Хоча, Непокритий збиток за 2010 рiк склав - 24,5 тис.грн. Станом на 1 сiчня 2010 року Непокритий збиток складав - 210,7 тис.грн., а на 1 сiчня 2011 року склав - 235,2 тис.грн.   Висновок

   Фiнансова звiтнiсть ВАТ " Чорномор" вiдповiдає встан вимогам дiючого законодавства України, а також справедливо та достовiрно вiдображає iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi за 2010 рiк.

   Аудиторська перевiрка ВАТ "Чорномор" проводилась з 21 березня по 11 квiтня 2011 року.
   Аудиторський висновок складено на 7 (семи) аркушах.   Аудитор Вальтер Р.Д.
   (серт.сер. А № 001728)
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi напрямки дiяльностi пiдприємства - торгiвля товарами народного споживання та забезпечення ними оздоровчих органiзацiй та таборiв вiдпочинку. Основними споживачами товарiв та послуг, що надаються ВАТ Чорномор є мешканцi мiста Скадовська та оздоровчi органiзацiї. Дiяльнiсть пiдприємства ускладнюється великим податковим тиском та низькою сплатоспроможнiстю клiєнтiв. Основними конкурентами є торгiвельнi органiзацiї та приватнi пiдприємцi мiста та району д/н д/н д/н Основним ринком збуту послуг пiдприємства являється пiвденний регiон Херсонщини. Об'єм ринку в цiй галузi активно розширюється при значному ростi конкуренцiї. Основними конкурентаим являються пiдприємства та приватнi пiдприємцi, якi надають такий же спектр послуг в м.Скадовську.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв значних придбань активiв не було. Вiдчудження активiв не вiдбувалось.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотною проблемою є значна дебiторська заборгованiсть через низьку сплатоспроможнiсть клiєнтiв.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Пiдприємству в звiтному роцi не нараховувалися штрафи, пенi та неустойки.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство вiдчуває постiйну нестачу обiгових коштiв. Через високi ставки на банкiвськi позики їх використання не можливе.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Пiдприємство планує розширити мережу обслуговування оздоровчих закладiв в лiтнiй перiод.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок На дослiдження та розробки в 2010 роцi кошти товариством не витрачались.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи, стороною в яких виступає товариство або його посадовi особи, за звiтнiй перiод вiдсутнi.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   292.100   292.300   0.000   0.000   292.100   292.300
     — будівлі та споруди   282.700   284.900   0.000   0.000   282.700   284.900
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   9.400   7.400   0.000   0.000   9.400   7.400
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   292.100   292.300   0.000   0.000   292.100   292.300
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 606,8 тис. грн., знос становить 314,5 тис. грн. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбаченних ст. 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Ступiнь зносу склав 51,83 вiдсоткiв. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   98.000 122.500
   15.300 15.300
   15.300 15.300
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(98.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(15.300 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
     д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 0.800  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 224.900  X X
   Інші зобов'язання X 48.500  X X
   Усього зобов'язань X 274.200  X X
   Опис: До iнших зобов'язань включенi:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 33,2 тис. грн.;
   - потов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 11,2 тис. грн.;
   - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в тис. грн.
   - iншi поточнi зобов'язання в сумi 1,8 тис. грн. 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2008 1 0
   2 2009 1 0
   3 2010 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори протягом останнiх трьох рокiв не скликались  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Ні  Ні  Так 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Змiна форми iснування акцiй з документарної на бездокументарну  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління?  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Чорномор" За ЄДРПОУ 14132490
   Територія 75700, Херсонська область, Скадовський р-н, м.Скадовськ, вул. Комунарiв, 75 За КОАТУУ д/н
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності За КВЕД 52.11.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 75700, Херсонська область, Скадовський р-н, м.Скадовськ, вул. Комунарiв, 75
   Середня кількість працівників 3
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0.0 0.0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 292.1 292.3
   — Первісна вартість 031 590.8 606.8
   — Знос 032 298.7 314.5
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.0 0.0
   Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
   Усього за розділом І 080 292.1 292.3
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 0.0 0.0
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 43.9 35.9
   — первісна вартість 161 43.9 35.9
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 4.2 4.1
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9.6 7.7
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 0.2 0.2
   — в іноземній валюті 240 0.0 0.0
   Інші оборотні активи 250 38.8 37.0
   Усього за розділом ІІ 260 96.7 84.9
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 12.2 12.2
   Баланс 280 401.0 389.4

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 15.3 15.3
   Додатково вкладений капітал 320 317.9 317.9
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -210.7 -235.2
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 122.5 98.0
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 17.9 17.2
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 224.9 224.9
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 20.3 33.2
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 6.9 0.8
   — зі страхування 570 1.0 2.3
   — з оплати праці 580 7.5 11.2
   Інші поточні зобов'язання 610 0.0 1.8
   Усього за розділом IV 620 35.7 49.3
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 401.0 389.4
   Примітки:
   Баланс товариства вiдповiдає вимогам П (С) БО 2 <Баланс>.
   Валюта балансу за станом на 31.12.2010 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2009 р. зменшилася на 11,6 тис.грн., або на 2,89 вiдсоткiв.
   Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу <Необоротнi активи>, встановлено, що сума основних засобiв за залишковою вартiстю збiльшилася на 0,2 тис. грн. i становить на кiнець 2010 року 292,3 тис. грн. Рух основних засобiв пiдтверджений первинними документами. Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П (С) БО №7. Довгострокових фiнансових iнвестицiй протягом звiтного перiоду не було.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зменшення оборотних активiв у порiвняннi з 2009р. на 11,8 тис.грн. Так, сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги зменшилася на 8,0 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду зменшилася на 0,1 тис.грн. i становить 4,1 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть товариншилася на 1,9 тис.грн. За станом на 31.12.2010 р. грошовi кошти в нацiональнiй валютi складали 0,2 тис. грн. Iншi оборотнi активи зменшилися на 1,8 тис. грн.
   Витрати майбутнiх перiодiв товариства за звiтний перiод залишилися не змiнними з 12,2 тис. грн. на початок року до 12,2 тис. грн. на кiнець року.
   По першому роздiлу пасиву балансу товариства видно, що власний капiтал товариства станом на 31.12.2010 р. скоротився на 11,6 тис. грн., що обумовлено отримання збитку вiд господарської дiяльностi, та становить на кiнець звiтного року 389,4 тис. грн.
   Довгостроковi зобов'язання товариства у звiтному перiодi залишились без змiн та складають на кiнець звiтного перiоду 224,9 тис.грн.
   Поточнi зобов'язання товариства на кiнець звiтного перiоду, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, зросли на 13,6 тис.грн. Так, кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги зросла на 12,9 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання товариства збiльшилися на 1,8 тис. грн. Поточна заборгованiсть за оковими зобов'язаннями вiдсутня, поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом становили 0,8 тис.грн., заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 11,2 тис.грн.
   Суми статей ф.1 <Баланс> вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0.0 0.0
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0.0 0.0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 0.0 0.0
   Інші операційні доходи 040 149.3 0.0
   Інші звичайні доходи 050 0.0 0.0
   Надзвичайні доходи 060 0.0 0.0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 149.3 0.0
   Збільшення (зменшення) залишків незавершенного виробництва і готової продукції 080 0.0 0.0
   Матеріальні затрати 090 58.9 0.0
   Витрати на оплату праці 100 43.8 0.0
   Відрахування на соціальні заходи 110 16.1 0.0
   Амортизація 120 15.8 0.0
   Інші операційні витрати 130 37.4 0.0
   у тому числі 131 0.0 0.0
   у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 132
   Собівартість реалізованих товарів 140 0.0 0.0
   Інші звичайні витрати 150 0.0 0.0
   Надзвичайні витрати 160 0.0 0.0
   Податок на прибуток 170 1.8 0.0
   Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+-080+160+170) 180 173.8 0.0
   Чистий прибуток (збиток) 190 -24.5 0.0
   Забезпечення матеріального заохочення 195
   у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Примітки:
   Данi ф.2-м вiдображають реальний фiнансовий стан товариства за звiтний рiк.
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 24,5 тис. грн. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод вiдсутнiй, iншi операцiйнi доходи склали 149,3 тис. грн. Непрямi податки та iншi вирахування з доходу становили 173,8 тис. грн. Таким чином, чистий збиток склав 24,5 тис. грн.
  • Примітки