Створення: 05.04.2017

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду – 30/03/17

Рiшенням зборiв акцiонерiв 30.03.17 змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР ????.04.2017. Повне найменування товариства до змiни: публiчне акцiонерне товариство «Чорномор»; пiсля змiни: приватне акцiонерне товариство «Чорномор».